ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่ต้นแบบ ภายใต้โครงการ การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่

          สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่ต้นแบบ ภายใต้โครงการ การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2561 โดยศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา ต.ทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี,ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่างคุ้งกระเบนฯ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ อ.มะขาม จ.จันทบุรี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีและ "ศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสามารถขยายผลลงไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริฯ ในทุกมิติมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์