ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ที่ ห้องทำงานผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. กลุ่มตรวจและประสานราชการ ได้มอบของขวัญแด่ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.(นายนิพนธ์ ชนมนัส) เนื่องในโอกาสวันเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2561

          เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. นางสาวยุวดี แก้วผ่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจและประสานราชการ พร้อมด้วยนางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ นางสาวสิริญา โภชน์เจริญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายปริญญา ชัยวัน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และคณะ ได้เข้าพบและมอบของขวัญแสดงความมุทิตา แด่ผู้ตรวจราชการส.ป.ก.(นายนิพนธ์ ชนมนัส) เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 (วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561) ทั้งนี้เพื่อขอบพระคุณแด่...ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ที่ได้ให้ความรู้ด้านภารกิจตรวจราชการของ ส.ป.ก. และมีโอกาสศึกษาเรียนรู้งานต่างๆ ในกระบวนการปฏิรูปที่ดินระดับพื้นที่อันเป็นประโยชน์ให้กับบุคลากรกลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นอย่างยิ่งและจักได้นำมาพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผลสืบไป