ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

          นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาของสหกรณ์" ที่อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ และต้องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งจะนำร่องในจังหวัดอุตรดิตถ์และพิษณุโลก พื้นที่ 6,000 ไร่ และใช้กลไกสหกรณ์เข้ามาบริหารจัดการดูแลตั้งแต่การเริ่มเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวไปจนถึงจัดหาตลาด ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ให้สหกรณ์กู้ยืมไปให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุนเพาะปลูกข้าวโพด ต้นทุนเฉลี่ยในการปลูกข้าวโพดอยู่ที่ 3,769 บาทต่อไร่ และคาดว่าเกษตรกรจะมีรายได้ประมาณไร่ละ 7,500 บาท โอกาสนี้ นายเสถียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ