ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

บตท. ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “Thailand Accounting Case Competition 2018” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 "Thailand Accounting Case Competition 2018" จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้โจทย์ "บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย" โดยมีนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บตท. ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และมอบรางวัลให้แก่ 5 ทีมสุดท้าย เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการคิดและสร้างสรรค์ให้แก่นักศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจต่อบทบาทและธุรกรรมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ในการทำหน้าที่พัฒนาตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย พัฒนาตลาดทุน และช่วยประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน และสนับสนุนให้มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาวได้มากขึ้น สอดคล้องกับการดำเนินงานเพื่อสังคมของ บตท. ด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์