ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

วว. ลงนาม บริษัท ครัยโอเทค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (KTD) โครงการวิจัยกระบวนการผลิตไบโอเมทานอลจากก๊าซชีวภาพระดับอุตสาหกรรม ขนาดกำลังการผลิต ไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตรต่อวัน

          ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายสมบัติ หล่อกิตติวณิชย์ กรรมการบริษัท บริษัท ครัยโอเทค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (KTD) ลงนามความร่วมมือ ภายใต้โครงการวิจัยกระบวนการผลิตไบโอเมทานอลจากก๊าซชีวภาพระดับอุตสาหกรรม ขนาดกำลังการผลิต ไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตรต่อวัน (Commercial Scale) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสภาวะเบื้องต้นที่เหมาะสมของกระบวนการแยกไฮโดรเจนซัลไฟล์ออกจากก๊าซชีวภาพเสมือนจริง ด้วยกระบวนการดูดซับทางเคมี เพื่อใช้ศึกษาปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟล์ที่มีผลกระทบต่อตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับกระบวนการผลิตไบโอเมทานอลระดับ 1 ลิตรต่อวัน (Pilot Scale) รวมทั้งให้คำปรึกษาในการออกแบบกระบวนการผลิตไบโอเมทานอลจากก๊าซชีวภาพ ขนาดกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตรต่อวัน โดยนำข้อมูลทางวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์จากกระบวนการผลิตไบโอเมทานอลระดับ 1 ลิตรต่อวัน (Pilot Scale) มาใช้ในการคำนวณออกแบบกระบวนการฯ จนได้มาซึ่งแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรมกระบวนการ (Preliminary Design) และแบบพร้อมสร้างทางวิศวกรรมกระบวนการ (Detail Design) พร้อมผลการคำนวณในขนาดกำลังการผลิตไบโอเมทานอลไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตรต่อวัน ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 9 วว. เทคโนธานี