ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

วว.จับมือ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

          นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม และรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม" และบันทึกข้อตกลงการให้บริการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้โครงการ "ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการเพิ่มมูลค่าก๊าซปล่อยทิ้งจากโรงผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินร่วมกับผลิตภัณฑ์พลอยได้ก๊าซไฮโดรเจนเพื่อผลิตเมทานอล" โอกาสนี้ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. น.ส.ปาริชาติ อัศวกุล รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจบริหารองค์กร พร้อมด้วย ดร.รุจิรา จิตรหวัง นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม วว. และทีมนักวิจัย ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 13 ชั้น 5 วว. เทคโนธานี
          การลงนามดังกล่าวทั้งสองหน่วยงานจะได้ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และร่วมมือในการใช้ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากร นอกจากนี้ยังได้จะร่วมพัฒนาของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ที่จะเป็นต้นแบบให้กับโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหินด้วยเทคโนโลยีที่สะอาด ลดการปลดปล่อยก๊าซทิ้งประกอบด้วย ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ โดยการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนที่ปล่อยทิ้ง เพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการฯ นำมาซึ่งความมั่นคงและความเข้มแข็งของการพัฒนางานวิจัยร่วมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ