ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค จังหวัดหนองคาย กระทรวงวิทย์ติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ภายใต้นโยบาย “วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง”

          ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค จังหวัดหนองคาย" ภายใต้นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ "วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง" เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ควบคู่ไปกับการลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้และโอกาสอย่างทั่วถึง รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง พร้อมติดตามการดำเนินงานของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ผ่านโครงการ Big Rock " 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร " เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมรอยัล นครา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
          กิจกรรมในงานประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า 500 คน ได้แก่หลักสูตร..การเลี้ยงโคเนื้อและการผลิตอาหารโคคุณภาพ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ่ยอินทรีย์เคมี เทคโนโลยีการผลิตยางพาราคุณภาพและการแปรรูป แปรรูปอย่างไรให้ขายดีมีมาตรฐาน บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การเพาะเห็ดอย่างมืออาชีพ รวมทั้งการบรรยายถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ..การสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาเกษตร นวัตกรรมสุขภาพเพื่อสุขภาพเกษตรกร รวมทั้งกิจกรรมพิเศษ "ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน.. 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร" เพื่อแนะนำโครงการและนำเสนอภูมิปัญญานวัตกรรมที่ วว. ศึกษาและรวบรวมในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี เลย และหนองบัวลำภู)