ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กรมประมง กวาด 5 รางวัลเลิศรัฐ ปี 61 การันตี ! ผลงานแห่งความทุ่มเท

          นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมง ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 5 รางวัล จากมติผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดังนี้
          รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
          - ประเภทพัฒนาการบริการ : ระดับดีเด่น 
          (1) โครงการระบบติดตามเรือประมง" (VMS) ซึ่งเป็นมาตรการในการช่วยแก้ไขปัญหาการทำ
          ประมงผิดกฎหมายอีกแนวทางหนึ่ง โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย รวมไปถึงการช่วยเหลือชาวประมงกรณีเกิดเหตุภัยทางทะเลด้วย
          - ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ : ระดับดีเด่น 
          (2) กระบวนการควบคุมเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
          (Electronic Port State Measure : e-PSM) เพื่อบริการที่เป็นเลิศ เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งตอบโจทย์กับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล
          รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
          - ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
          ระดับดี 
          (1) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ กรมประมง
          ได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยฟื้นฟูสัตว์น้ำให้แก่ชุมชน โดยเน้นรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรและแหล่งน้ำชุมชนของตนเอง ก่อให้เกิดธรรมชาติเศรษฐกิจและวิถียังชีพของคนในชุมชนมั่นคงยั่งยืน
          (2) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง : กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็ก
          หนองแฟบ จังหวัดระยอง ซึ่งกรมประมงได้ส่งเสริมแนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าบ้านให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีการจัดทำโครงการอนุรักษ์มากมาย เช่น การทำแนวเขตอนุรักษ์ บ้านปลา ธนาคารปู หอยหวานคืนถิ่น ซั้งเชือก ซั้งกอ ฯลฯ ภายใต้การดำเนินงานของชุมชนด้วยความสามัคคี ประหยัด ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
          ระดับชมเชย
          (3) โครงการการมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการปิดอ่าวไทยตอนกลาง โดยกรมประมงได้มีการศึกษาทางวิชาการถึงวงจรชีวิตสัตว์น้ำในท้องทะเลอ่าวไทย และร่วมกับชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงพาณิชย์ในการกำหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ที่สำคัญสามารถสร้างจิตสำนึกรักษ์และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้นถิ่นรู้จักหวงแหนทรัพยากรพื้นถิ่นของตน และพร้อมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายกับทางราชการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

          นอกจากนี้ กรมประมง ยังได้ผลักดันสนับสนุนเกษตรกรชาวประมงให้สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เกิดความยังยืนในการประมงกอบอาชีพ และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังเกษตรกรคนอื่นได้ โดยในปีนี้ กรมประมงต้องขอแสดงความยินดีกับนายสุทธิ มะหะเลา เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ประจำปี 2560 ซึ่งได้รับรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) ระดับชมเชย โดยมีผลงานการดำเนินงานของสมาคมเพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย ในฐานะผู้ก่อตั้ง และมีบทบาทในการเพิ่มช่องทางการตลาด สนับสนุนให้สมาชิกสมาคมฯ ขึ้นทะเบียนฟาร์ม และส่งเสริมให้ผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาว พัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัย อีกทั้ง ยังได้ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหวัดฉะเชิงเทราและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการเลี้ยงปลากะพงขาว เพื่อส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่มั่นใจของผู้บริโภคด้วย
          สำหรับรางวัลที่ได้รับมานั้น แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของกรมประมงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวประมง อุตสาหกรรมประมงไทย และทรัพยากรสัตว์น้ำของไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญในการที่จะทำให้เจ้าหน้าที่กรมประมงทุกคน ตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่การประมงไทย สุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมประมงทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจ เสียสละ อดทนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในอุตสาหกรรมการประมงของไทย และเกิดความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำของไทยด้วย...อธิบดีกรมประมง กล่าว