ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ประชุมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดตาก ติดตามความ ก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาลุ่มน้ำปิง

          รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ประชุมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดตาก ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาลุ่มน้ำปิง

          วันนี้ (6 ก.ย. 61) ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ลุ่มน้ำปิง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดตาก หน่วยงานทหาร และเกษตรที่ร่วมโครงการฯ เข้าร่วมประชุม
          การประชุมครั้งนี้เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาลุ่มน้ำปิง พื้นที่นำร่อง คือ ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยเริ่มขับเคลื่อนโครงการฯ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ถึงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนการผลิตและส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกร ในรูปแบบ "เอามื้อสามัคคี" สร้างตัวอย่างการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดรูปที่ดิน ปรับแปลงพื้นที่เกษตรกรรมด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรับรูปแบบคันนาเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง บนคันนาเสริมด้วยแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นตำบลนำร่องของโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ลุ่มน้ำปิง เกษตรกรได้มีส่วนร่วมจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ตามศาสตร์พระราชา ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้งระบบด้วยความสามัคคี จนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ใช้แนวทางศาสตร์พระราชาแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ในการจัดการดินและน้ำ สร้างความอยู่ดี กินดี ให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯได้อย่างยั่งยืน