ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: ความร่วมมือขับเคลื่อนงานวิจัยบันได 7 ขั้นสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

          นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยผศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการขยายผลความรู้การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน ของสถาบันส่งเสริมกิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ร่วมกันชี้แจงแนวทางในการสร้างความร่วมมือนำผลงานวิจัยบันได 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนลงไปถ่ายทอดสู่สหกรณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้กับนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากศูนย์ถ่ายทอดเททคโฯโลบีการสหกรณ์ที่ 1-20 เพื่อขยายผลนำความรู้จากงานวิจัยดังกล่าวไปพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งใหักับสหกรณ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี