ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน SMEs สัญจร จ.นครราชสีมา รุกเสริมแกร่ง SMEs ด้วยเทคโนโลยี และการทำระบบบัญชีเดียว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ก้าวสู่ฮับอุตสาหกรรมอีสาน

          กระทรวงอุตสาหกรรม บุกนครราชสีมา จัดกิจกรรม SME สัญจร ครั้งที่ 3 เดินหน้าเสริมแกร่งทุกมิติ พร้อมดึงเอกชนรายใหญ่วางกลยุทธ์พัฒนาพื้นที่ภาคอีสานให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจครบวงจร ทั้งการเปิดเวทีสัมมนาเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน การจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 การส่งเสริมหมู่บ้าน CIV การดึง Big Brother ช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อมุ่งขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ภายใต้กรอบการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความเข้มแข็ง สร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานความได้เปรียบเชิงวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ สู่ Thailand 4.0
          นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าในระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2561 จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปิดงานกิจกรรม SMEs สัญจร : พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และภาคเอกชนต่างๆ ซึ่งการจัดกิจกรรม SMEs สัญจรครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 เพื่อตอบสนองพันธกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากโดยเริ่มจากภาคเกษตรให้มีการปรับตัวให้สามารถพัฒนาผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มในการแปรรูปผลผลิต โดยการต่อยอดกับภาคอุตสาหกรรมในด้านการบริหารจัดการ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับสู่ความยั่งยืน ขณะเดียวกันได้มีการปรับโฉมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ให้เป็นศูนย์ปฏิรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0 "Industry Transformation Center" หรือ ITC ด้วยแนวคิด "Where Transformation Begins" เพื่อเป็น Platform สำคัญในการสนับสนุนยกระดับ SMEs ในทุกมิติ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถ "เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0" รวมถึงส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของไทย ในการเข้าสู่ช่องทางการตลาดสมัยใหม่ หรือ E-Commerce และสามารถเชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกได้
          นายอุตตม กล่าวเพิ่มเติมว่า "พื้นที่ จ.นครราชสีมานั้น เป็นประตูสู่อีสาน มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า เพื่อยกระดับไปสู่การเป็นฮับอุตสาหกรรมอีสาน ซึ่งจะมีการให้คำแนะนำผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสินค้าและมุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมในเขตอีสาน"
          นอกจากนี้ ยังเร่งพัฒนา SMEs โดยการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในด้านบัญชีและการเงิน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงิน (Financial Literacy) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่คาดว่าจะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับความรู้ด้านบัญชีการเงิน และเห็นความสำคัญของการเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว อันจะช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการให้สูงขึ้นและเสริมความเข้มแข็งให้กับ SMEs ให้มีความรอบรู้ในด้านการเงิน และเพื่อเตรียมความพร้อมให้เข้าถึงแหล่งทุนและปรับปรุงระบบบัญชีเพื่อผลักดันสู่ระบบบัญชีเดียวได้ต่อไป
          การลงพื้นที่ครั้งนี้ยังมีกิจกรรมการตรวจเยี่ยมชุมชนหมู่บ้านยวน (ไทย-ยวน หรือ โยนก) หนึ่งในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV)" ณ หมู่บ้านยวน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 1 ในหมู่บ้าน CIV จาก 160 ชุมชน 76 จังหวัดทั้งประเทศ โดยจะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชนและผลิตภัณฑ์ของชุมชนหมู่บ้านยวน (ไทย-ยวน หรือ โยนก) ให้รองรับนักท่องเที่ยวต่อไป