ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกฝีมือช่างไทย ก่อนฝึกงานไกลในญีปุ่น

          มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัคร! ติวช่างไทย วัดศักยภาพฝีมือก่อนฝึกงานด้านเทคนิคในดินแดนญีปุ่น
          นางสุทัศนี สืบวงศ์แพทย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่ามูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน จัดอบรม "หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาญีปุ่น ด้านช่าง และด้านคณิตศาสตร์ เพื่อการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น" ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานชายที่เข้ารับการคัดเลือกตาม โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน) กับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (Public Interest Foundation, International Manpower Development Organization: IM Japan) ซึ่งจะได้รับโอกาสฝึกงานด้านเทคนิคในสถานประกอบกิจการของประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 3 ปี
          นางสุทัศนี กล่าวต่อไปว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นให้ประสบความสำเร็จ ทบทวนความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาญี่ปุ่น ด้านช่าง ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง (5 วัน) ถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรอดีตนักเรียนทุนประเทศญี่ปุ่นของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับใช้ในการทดสอบหรือฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการอบรมช่วง 3 เดือนแรกแล้ว รอเข้ารับการอบรมในช่วง 1 เดือนสุดท้ายก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ตามโครงดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมด้วย เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ทักษะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมายต่างๆ
          "การฝึกอบรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 24-28 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอบรมภาษา วิทยาลัยแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประชาชน ใบสมัคร กพร. 101 และรูปถ่ายสุภาพ 1 ใบ สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยแรงงาน ชั้น 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมัครทาง Email: sdfdsd2018@gmail.com หรือ สมัครทาง LineID: sdf61 โดยสอบถามรายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 095-565-9347