ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ WCO Sub-Regional Train the Trainers Workshop on Programme Global Shield (PGS)

          นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร WCO Sub-Regional Train the Trainers Workshop on Programme Global Shield (PGS) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 28 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ซึ่งกรมศุลกากร และองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization : WCO) เป็นเจ้าภาพการจัดฝึกอบรมร่วมกัน ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าว จะช่วยให้เกิดความตระหนักและเสริมสร้างสมรรถนะ แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จำนวน 9 ประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกองค์การศุลกากรโลก ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบและจัดการกับภัยคุมคามจากระเบิดแสวงเครื่อง 
          สำหรับProgramme Global Shield เป็นหนึ่งในโครงการด้านความมั่นคง ขององค์การศุลกากรโลก (WCO Security Projects) เพื่อช่วยในการสกัดกั้นองค์การอาชญากรรมไม่ให้เข้าถึงระเบิดแสวงเครื่อง และป้องกันการลักลอบหลีกเลี่ยงขนส่งเคมีภัณฑ์และสารประกอบอื่น ๆ เพื่อนำไปผลิตระเบิดแสวงเครื่อง ซึ่งเป็นรูปแบบของ วัตถุระเบิดที่ผู้ก่อการร้ายทั่วโลกใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุด ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ วันที่ 17 กันยายน 2561