ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง พร้อมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เชิงพื้นที่ สู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืน

          นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่" ครั้งที่ 4 และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดในภาคกลาง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากรพะราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ว่า ความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ประจักษ์ และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดให้มากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับกลุ่มจังหวัด ระหว่าง 1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) 2. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว) และ 3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง) 
          ซึ่งมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด และประสานเชื่อมโยงทุกหน่วยงานร่วมกันดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นนโยบายเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาลและแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีโดยยึดหลักการทำงานเชิงพื้นที่เป็นหลัก โดยหลังจากการลงนามในวันนี้ จะเกิดการลงนามMOU ความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ครบทั้ง 13 กลุ่มจังหวัด รวม 56 จังหวัด สรุปพื้นที่เป้าหมายเกษตรอินทรีย์ที่จะร่วมดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังตั้งแต่ ปี 2561 - 2564 รวมทั้งสิ้น 3,392,639 ไร่ 
          สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะแสดงความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ การสร้างความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย นโยบายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เชิงพื้นที่ ปักธงรบหยุดสารพิษอันตรายร้ายแรง รวมทั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดทั้ง 3 กลุ่ม นิทรรศการของกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ และการแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดที่เกี่ยวข้องจ้านวน 14 จังหวัด 3 กลุ่มจังหวัดตามที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนความสำเร็จในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อผู้เข้าร่วมงานจะได้รับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการพื้นที่เป้าหมายเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ รวมทั้งทุกภาคส่วนจะได้มีความเข้าใจในการบูรณาการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์สู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ