ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: การส่งเสริมสหกรณ์ส่งออกสินค้าประมงและปศุสัตว์ไปต่างประเทศ

          นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าประมงและปศุสัตว์ของสหกรณ์ด้วยกลไกประชารัฐ พร้อมด้วยนายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง captain wit โรงแรมเบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าอาหารทะเลและโคเนื้อสู่ผู้บริโภคในประเทศภูมิภาค CLMV และประเทศจีน การส่งออกสินค้าประมง เป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด กับตัวแทนบริษัทผู้ส่งออก ได้แก่ บริษัท พี.เค.เนเชอรัล ฟิช ฟาร์ม จำกัด ห้องเย็นเกษตรสมบูรณ์ บริษัท ศิริคุณ ซีฟูดส์ จำกัด และบริษัท เอกชัย อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด ซึ่งจะเน้นสินค้าประมง โดยเฉพาะปลานิล ปลากระพง กุ้งก้ามกราม ส่วนสินค้าโคเนื้อ เป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างชุมนุมสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อภาคตะวันเฉียงเหนือ จำกัด กับสมาคมส่งเสริมการผลิตและส่งออกสินค้ากสิกรรม แขวงสะหวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งในปีที่ผ่านมา สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการทดลองตลาดโดยส่งเนื้อแช่แข็งไปที่ร้านอาหารในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน3.6 ตัน มีมูลค่ากว่า 1.1 ล้านบาท ในการนี้ ได้มีการเปิดตัวตราสินค้ากลางของเครือข่ายสหกรณ์ประมงและโคเนื้อ ภายใต้แบรนด์ Fish Coop และ E-coop Beef เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศต่อไป