ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดการประชุม “PEACON & INNOVATION 2018”

          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนวัตกรรม ประจำปี 2561 (PEACON & INNOVATION 2018) พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง "Digital Transformation for Thailand 4.0 พลิกโฉมประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล" เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดขึ้น เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค "Thailand 4.0" ด้วยการยกระดับประเทศให้เป็นดิจิทัลไทยแลนด์ รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรก้าวเข้าสู่ยุค "PEA 4.0" ที่มุ่งเน้นการ "พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี" ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่ให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งพนักงาน กฟภ. ที่มีความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสนำเสนอบทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย รวมทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ