ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กปภ. เพิ่มศักยภาพการบริการน้ำประปาในพื้นที่อุบลราชธานี

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เทงบกว่า 694 ล้านบาท ปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาอุบลราชธานี เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชุม ทั้งในเขตพื้นที่จำหน่ายน้ำเดิมและจากการขยายเขตจำหน่ายน้ำออกไปยังพื้นที่ใกล้เคียง จึงต้องเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้นพร้อมกับการปรับปรุงประสิทธิภาพกำลังผลิตที่มีอยู่เดิมเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ในอีก 10 ปีข้างหน้า
          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ.สาขาอุบลราชธานี มีพื้นที่รับผิดชอบให้บริการและจำหน่ายน้ำประปาในอำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบ ปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย กปภ. จึงจัดสรรงบประมาณกว่า 694 ล้านบาท สำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาอุบลราชธานี เพื่อดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มกำลังการผลิตสถานีผลิตน้ำใน 3 สถานี ซึ่งประกอบด้วย สถานีผลิตน้ำกุดลาด ก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมถังน้ำใสขนาด 6,000 ลูกบาศก์เมตร สถานีผลิตน้ำโพธิ์มูล ก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด 500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมถังน้ำใสขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตร และสถานีผลิตน้ำ ท่าวังหิน เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำใหม่แทนของเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน รวมถึงวางระบบท่อส่งจ่ายน้ำในโครงการความยาวกว่า 56 กิโลเมตร ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 และพร้อมผลิตส่งจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.สาขาอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียงได้ทันทีตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว
          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการปรับปรุงขยายในครั้งนี้ทำให้สามารถรองรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ได้อีกกว่า 14,000 ครัวเรือน นอกจากนี้ ยังได้วางแผนจัดการแรงดันของน้ำประปาในแต่ละพื้นที่ที่มีทั้งความกว้างและสูงต่ำไม่เท่ากันให้เหมาะสมอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการอุปโภคบริโภคน้ำประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)