ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

รองนายกฯ ดร.สมคิดฯ ฝากกระทรวงดิจิทัลฯ เร่งพัฒนาคนไซเบอร์ หนุนหน่วยงานในสังกัดรวมสมองภาคเอกชน ดันไทยเป็น ASEAN Digital Hub

          ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานในสังกัดฯ ซึ่ง ดร.สมคิดฯ กล่าวว่า รัฐบาลต้องการผลักดันนโยบาย Digital Thailand เพื่อยกระดับประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) โดยได้ฝากให้กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งดำเนินการใน 6 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1) จะทำอย่างไรให้โครงการ "เน็ตประชารัฐ" มีราคาค่าบริการที่ถูกลง ความเร็วสูงขึ้น และทั่วถึงใช้ได้ทุกจุดของหมู่บ้าน 2) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) 3 รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ต้องร่วมมือกับภาคเอกชน ในการสร้างการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 3) ด้านกฎหมาย กระทรวงดิจิทัลฯ ต้องเร่งกระบวนการด้านกฎหมายที่อยู่ในขั้นตอนพิจารณาให้มีผลบังคับใช้เร็วที่สุด เพื่อให้การทำงานต่างๆ ของกระทรวงฯ รุดหน้าไปได้อย่างราบรื่น 4) การดำเนินการจัดหาบริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาลงทุนในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) 5) TOT และ CAT ต้องร่วมมือกับภาคเอชน ในการสร้างการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล โดยดึงเอาบริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศมาช่วยคิดหลักสูตรการพัฒนาคน และ 6) การผลักดันจัดตั้งแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ต้องเป็นศูนย์กลางในการนำข้อมูลของแต่ละกระทรวงมาเชื่อมโยงเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา สาธารณสุข และการลงทุน ซึ่ง Big Data ถือเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศที่สำคัญ