ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กระทรวงพาณิชย์ รับลูกกระทรวงเกษตร

          กระทรวงพาณิชย์ รับลูกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เครือข่าย Biz Club MOC กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนับหนุนยุทธศาสตร์พระพิรุณ ตลาดนำการผลิต ประชุม conference ทั่วประเทศเพื่อเข้าร่วมดำเนินการ
          ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ ประธานเครือข่าย Biz Club Thailand พร้อมด้วย น.สพ. ทัศพงษ์ เวชอัศดร ประธานกลุ่ม Moc Biz Club มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการบิสคลับ แห่งประเทศไทย ที่กระทรวงพาณิชย์ โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอแผนขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิต โดยยุทธศาสตร์พระพิรุณ ของนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับเครือข่าย Biz Club Thailand ที่ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงนักธุรกิจ ให้มีความเข้าใจ เห็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระพิรุณ ซึ่งมีเป้าหมายในการช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาด ปัญหาการกดราคาโดยผู้รับซื้อ และผลผลิตสินค้าเกษตรที่ไม่รู้จะไปจำหน่ายที่ไหน ซึ่งทำให้สินค้าเกษตรตกต่ำ และเกษตรกรขาดทุนมาโดยตลอด ได้อย่างยั่งยืน
          Biz Club MOC โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นองค์กรที่เชื่อมโยงเครือข่าย พัฒนาธุรกิจไทย ก้าวไกลสู่สากล มีเป้าหมายมุ่งเสริมสร้างการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในทุกระดับของแต่ละภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ง เชื่อมโยงสินค้า บริการ การตลาด และทรัพยากรทางธุรกิจ ระหว่างกัน สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจสู่มาตรฐานสากล รวมถึงสร้างสัมพันธ์อันดีและกิจกรรมทางการตลาดกับเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ