ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2562 จำนวน 15 เรื่อง ตามข้อเสนอให้จัดทำมาตรฐานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

          นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 4/2561 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า คณะกรรมการฯ เห็นชอบแผนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2562 โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้มีการสำรวจความต้องการมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมถึงได้รับข้อเสนอให้จัดทำมาตรฐานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีแผนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร จำวน 15 เรื่อง ได้แก่ 1) เผือก 2) พืชสมุนไพรประเภทผล 3) พืชสมุนไพรประเภทดอก 4) กระถินสำหรับอาหารสัตว์ 5) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (ทบทวน) 6) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือ 7) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพารา 8) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเห็ดกระดุม 9) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว์ และแนวปฏิบัติ 10) การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค 11) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัข 12) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์แมว 13) สารพิษตกค้างสูง (ทบทวน) 14) อภิธานศัพท์ความปลอดภัยอาหาร และ 15) การชันสูตรโรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อ
          นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้เห็นชอบการยกร่าง/ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสินค้าเกษตร ได้แก่ 1) หลักการด้านสวัสดิภาพสัตว์ : ระบบการผลิตไก่เนื้อ 2) เกษตรอินทรีย์ เล่ม 2 : ปศุสัตว์อินทรีย์ 3) การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางเครป 4) มันฝรั่งสำหรับการแปรรูป 5) เมล็ดกาแฟอะราบิกา 6) การชันสูตรโรคบรูเซลลา และแนวปฏิบัติ 7) แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่
          "ปัจจุบันการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรฐาน และความปลอดภัยที่จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เสนอขอจัดทำมาตรฐานเพิ่มเติมระหว่างปี จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 9 คณะ คือ คณะที่ 1 พืชสมุนไพรประเภทดอกและผล คณะที่ 2 กระถินสำหรับอาหารสัตว์ คณะที่ 3 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง คณะที่ 4 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค คณะที่ 5 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัข และฟาร์มเพาะพันธุ์แมว (อาจมีการเปลี่ยนชื่อให้เหมาะสมในภายหลัง) คณะที่ 6 อภิธานศัพท์ความปลอดภัยอาหาร คณะที่ 7 เผือก คณะที่ 8 สารพิษตกค้าง และคณะที่ 9 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร อีกทั้งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานด้านอาหารฮาลานอาเซียนด้วย" นายลักษณ์ กล่าว