ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ส.ป.ก. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวันลองกอง ของดีเมืองนรา ครั้งที่ ๔๓

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ ทอดพระเนตรและพระราชทานรางวัลการจัดนิทรรศการฯและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เนื่องในงานวันลองกอง ของดีเมืองนรา ครั้งที่ ๔๓ 
          โอกาสนี้ นายธราดล วัชราวิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายนิพนธ์ ชนมนัส ผู้ตรวจราชการกรม นางเสาวลักษณ์ บูราพรนุสรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมนายอารักษ์ รัตนบุรีปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี ปฏิรูปที่ดินจังหวัด(ผู้เกษียณอายุราชการ) ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดินข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ จังหวัดนราธิวาส