ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กระทรวงเกษตรฯ มุ่งพัฒนาบุคลากรให้ทำงานวิจัยแบบบูรณาการครบวงจรตลอดห่วงโซ่การผลิต หวังพัฒนาสู่เกษตร 4.0 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

          นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดสัมมนา Year End Seminar 2018 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2561 ภายใต้แนวคิด "น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนางานวิจัย นำสู่เกษตรไทย 4.0" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ว่า การจัดสัมมนา Year End Seminar 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และบุคลากรของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2561 และแนวทางการดำเนินงานปี 2562 อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อให้เกิดมุมมองหรือแนวคิดใหม่ในการที่จะพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการในปีต่อไปให้มีผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นในอนาคต 
          นายลักษณ์ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานต่องานนโยบาย 15 ด้าน โดยมุ่งเน้นการนำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผล และยกระดับการบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตร 4.0 เน้นการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสมดุลของ Demand และ Supply การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร มุ่งพัฒนาทั้งด้านคุณภาพ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยการนำหลักบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญแบบครบวงจร ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา Smart Product ออกสู่ตลาด อีกทั้งมุ่งพัฒนาเกษตรกร พัฒนานักวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเป็น Smart Farmer Smart Researcher นอกจากนี้ การสร้างการรับรู้ ให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาการเกษตรสู่เกษตร 4.0 อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
          อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ จะมุ่งดำเนินการปฏิรูปภาคการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความภูมิใจในอาชีพ ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จึงต้องมีการนำงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ร่วมกับการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน บุคลากรของกรมวิชาการเกษตรจึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ให้รู้ลึก รู้จริง ทำได้จริง ทันสมัยตลอดเวลา พัฒนาตนเองให้มีมุมมองกว้างไกล ทำงานวิจัยแบบบูรณาการครบวงจรตลอดห่วงโซ่การผลิต ให้ได้นวัตกรรมที่ใช้ได้จริงและถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อภาคเกษตร อันเป็นการสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศ โดยยึดศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการพัฒนา มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและประเทศชาติเป็นสำคัญ