ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: ธอส.ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการเคหะประชารัฐร่วมทุนกับการเคหะฯ

          นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้แทนธนาคาร ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการเคหะประชารัฐร่วมทุนกับนายบัญชา บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ โดยมีนายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย พร้อมขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561