ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

สภาวิชาชีพบัญชีจัดหลักสูตรคุณภาพสำหรับผู้บริหารแห่งปี “CFO Certification Program” รุ่นที่ 21

          สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร จัดหลักสูตรคุณภาพสำหรับผู้บริหารแห่งปี "CFO Certification Program" รุ่นที่ 21 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 (8 วัน) ที่ผ่านมา หัวข้อการอบรมอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระความรู้ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเสริมบทบาทและความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารการเงินและบัญชีสำหรับองค์กร โดยคัดสรรทุกเรื่องที่สำคัญสำหรับ CFO เพื่อพร้อมรับความก้าวหน้าและทุกการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จากวิทยากรที่เป็นผู้บริหารระดับสูงและผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงธุรกิจและวิชาชีพบัญชี อาทิ
          - กล่าวปาฐกถาเปิดงาน - โดย คุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี
          - กล่าวปาฐกถาปิดงาน - โดย คุณวรวิทย์ เจนธนากุล ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร
          - Corporate Governance ต้นทุนหรือการลงทุนระยะยาว - โดย คุณอาดา อิงคะวณิช
          - CFO as a Business Partner to CEO - โดย คุณจรีพร จารุกรสกุล
          - เสวนา Strategy for Financial Communication as CFO - โดย คุณกอบบุญ ศรีชัย, คุณภัทรลดา สง่าแสง และคุณสุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์
          - Strategic Corporate Finance - โดย คุณพีระพงศ์ จรูญเอก และคุณกนกไพรินทร์ วิไลแก้ว
          - Crypto Currency - โดยคุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์
          - Risk Management (Enterprise & Financial) - โดย คุณอนุวัฒน์ จงยินดี
          - มาตรฐานบัญชีและผลกระทบที่ผู้บริหารควรรู้ - โดย รศ. ดร.สมชาย สุภัทรกุล
          - ความสำเร็จของ Line Thailand มุมมองบริบทการบริหารด้านบัญชีและการเงินให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดย คุณอริยะ พนมยงค์
          นอกจากนั้น ในปีนี้สภาวิชาชีพบัญชีได้เพิ่มความรู้ด้าน Soft Skills ที่สนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร อาทิ
          - Design Thinking for CFO - โดย คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล
          - People Engagement - โดย ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล
          - Get Connected! - โดย ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
          - Social Protocol & Dress-up - โดย คุณคาร่า พลสิทธิ์
          และในวันสุดท้ายของการอบรมได้มีการจัดทำ Group Workshop (Mandatory) และ Group Presentation เพื่อเรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง ปิดท้ายด้วยการพบปะสังสรรค์ทานอาหารกับผู้บริหารระดับสูงและเพื่อน CFO ร่วมวิชาชีพ
          บรรยากาศตลอดการอบรมทั้ง 8 วัน จึงเต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจ สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบพระคุณคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในรุ่นต่อไป สามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครได้ที่ https://eservice.fap.or.th/accounttraining_cfo/ หรือ www.fap.or.th (โทรศัพท์ 02 685 2556 คุณขวัญหทัย)