ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ร่วมสร้าง “KM Facilitator” เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร

          สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "KM Facilitator Concept for Productivity Improvement" เพื่อสร้างนักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรม บูเลอวาร์ด โดยมีอาจารย์สุธาสินี โพธิจันทร์ นักวิชาการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนแนะนำเทคนิคการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และตอบสนองต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร
          สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://www.ftpi.or.th/event/24398 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 426 (กิตติมา) 429 (วัชชิระ) e-mail : promotion@ftpi.or.th หรือ Line@ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40ftpi