ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

เลขาธิการ ส.ป.ก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการ ส.ป.ก. คนใหม่ (ลำดับที่ 20)

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่เกษตรกรรม(ส.ป.ก.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
          ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการส.ป.ก. คนใหม่ พร้อมด้วย นายรัตนะ สวามีชัยรองเลขาธิการ ส.ป.ก พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการส.ป.ก. นางสมพร ทองทั่ว รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเจริญชัย พรรณาภพ ผู้ตรวจราชการกรม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จากนั้น รองเลขาธิการ ส.ป.ก.(นายรัตนะ สวามีชัย) เป็นผู้แทน ส.ป.ก. มอบดอกไม้แสดงความยินดี แด่เลขาธิการ ส.ป.ก. และได้รับฟังการบรรยายสรุปผลงานของ สำนัก/ กอง/ ศูนย์ จากนั้น ท่านได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการ ส.ป.ก. ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร