ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

เลขาธิการ ส.ป.ก.ประชุมและรับฟังการนำเสนอภารกิจงาน ส.ป.ก.

          เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมและรับฟังการนำเสนอภารกิจ ของสำนักวิชาการและแผนงานและสำนักบริหารกลาง โดยมี นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นางสมพร ทองทั่ว รองเลขาธิการส.ป.ก. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเจริญชัย พรรณาภพ ผู้ตรวจราชการกรม นางดารณี ชนะชนม์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นางศุลีพร เวชวิฐาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ต่างๆ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร