ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กรณีชี้แจงผลการคัดเลือกตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง

           ตามที่สมาคมผู้ค้าปลีกได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องการประกาศผลผู้ที่ประสงค์ให้บริการเป็นตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง ซึ่งกรมสรรพากรได้มีการเปิดรับสมัครตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง ตั้งแต่วันที่ 7 - 17 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นั้น
          กรมสรรพากรขอเรียนว่า 
          1. กรมสรรพากรมีวัตถุประสงค์ในการออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 224) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียน เพื่อนำออกไปนอกราชอาณาจักร มีสิทธิตั้งตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการเป็นตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรในเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและเป็นการจูงใจให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 
          2. ในการพิจารณาคัดเลือกนั้น กรมสรรพากรได้เปิดกว้างให้กับผู้สมัครทุกรายที่มีความสนใจและผ่าน การคัดเลือกตามเกณฑ์ของประกาศอธิบดีฯ และแนวปฏิบัติข้างต้นเพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนขอคืนขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง โดยมีผู้ที่สนใจสมัครเข้ามาจำนวน 3 ราย ในการพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้ เป็นการพิจารณา แต่ละรายแยกจากกัน และหากรายใดมีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามประกาศอธิบดีฯ และแนวปฏิบัติ จึงจะได้รับ การพิจารณาอนุมัติให้เป็นตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง แต่เนื่องจากมีผู้สมัคร ขาดคุณสมบัติ 2 ราย รายแรกไม่ผ่านหลักเกณฑ์ เนื่องจาก (1) มิได้ยื่นคำขออนุมัติตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีฯ (2) กำหนดจุดบริการเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไว้ 3 แห่ง โดยยื่นมาจำนวน 5 แห่ง และ และรายที่สอง ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ เนื่องจากมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการเป็นตัวแทนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง ปรากฏอยู่ในข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคล
          3. กรมสรรพากรได้กำหนดจุดให้บริการเพียง 3 จุดต่อราย เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการทดลอง ใช้ระยะเวลาเพียง 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ซึ่งกรมต้องดำเนินการพิจารณาประเมินผล ควบคุม ติดตาม ความสำเร็จของโครงการอีกครั้งหนึ่ง
          4. กรมสรรพากร ขอเรียนยืนยันว่า การพิจารณาคัดเลือกรายผู้ให้บริการฯ เป็นไปตามขั้นตอนตาม ประกาศอธิบดีฯ (ฉบับที่ 224) และแนวปฏิบัติทุกประการ และมีการใช้หลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันในทุกราย จึงมีความโปร่งใส และมิได้เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มธุรกิจใด