ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กระทรวงเกษตรฯ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมสนับสนุนการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก

          นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด (โครงการเกษตรทองแปลงใหญ่กล้วยหอม) ณ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ว่า สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด ดำเนินการรวบรวมผลิตผลกล้วยหอมปลอดสารพิษเพื่อการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ได้ตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งในขณะนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้หารือร่วมกับสหกรณ์ผู้บริโภคโตโต้ประเทศญี่ปุ่น พิจารณาเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นมีความต้องการบริโภคกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ จึงกำหนดนำเข้ากล้วยหอมทองปลอดสารพิษจากสหกรณ์ เพื่อส่งขายให้กับผู้บริโภคประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตรได้เข้าไปช่วยดูในเรื่องการควบคุมอุณหภูมิกล้วยหอมทองตลอดระยะเวลาการขนส่งถึงปลายทาง ทำให้สามารถส่งออกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษให้แก่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จ จากในระยะแรกส่งออกเดือนละ 6 ตัน ต่อมามีการทำสัญญาซื้อ-ขาย และต่อสัญญากันปีต่อปี รวมทั้งได้มีการเพิ่มปริมาณการส่งออกขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน
          ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ดำเนินการรวบรวมผลผลิต มีการส่งเสริมวางแผนการปลูก รวบรวม ขบวนการผลิต การวางแผนด้านการตลาด อีกทั้งยังส่งเสริมให้สมาชิกมีตลาดรับซื้อที่มั่นคง สามารถจำหน่ายกล้วยกล้วยหอมได้ในราคายุติธรรม และร่วมกันพัฒนาคุณภาพกล้วยหอมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลตอบแทนสมาชิกที่เข้าโครงการกล้วยหอมทอง อาทิ การรับซื้อกล้วยในราคาประกัน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เงินเฉลี่ยคืนจากยอดขายกล้วยของสมาชิก และความช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในกรณีที่กล้วยยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยให้ความช่วยเหลือ ไร่ละ 2,000 บาท
          "กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 47 แปลง มีพื้นที่รวม 43,021-2-58 ไร่ เกษตรกร 2,788 ราย มีจำนวนชนิดสินค้า 11 ชนิดสินค้า โดยมีแปลงใหญ่กล้อยหอมทอง จำนวน 3 แปลง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการถ่ายทอดความรู้ ทั้งในเรื่องงานวิจัยและนวัตกรรม การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ทั้งเครื่องจักรกลและแหล่งน้ำ การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้า การเชื่อมโยงตลาด และการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งต่อไป" นายลักษณ์ กล่าว