ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

วศ. /ก.วิทยาศาสตร์ เปิดวิสัยทัศน์การดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 เน้นแนวทางตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการตามยุทธศาสตร์ชาติ

          นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เน้นย้ำการดำเนินงานเพื่อให้บริการผู้ประกอบการไทยด้วยคุณภาพและนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล โดยมีข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการเข้ารับฟังจำนวนกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
          นางอุมาพร สุขม่วง ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มุ่งเป้าผลลัพธ์ส่งเสริมภาคการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เสริมสร้างความสามารถการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทยด้วยการส่งเสริมให้เกิดสินค้านวัตกรรม ช่วยยกระดับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การใช้ผลทดสอบสินค้าจากห้องปฏิบัติการ การพัฒนาห้องปฏิบัติการ รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและชุมชน การใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีพื้นฐานจากการช่วยแก้ปัญหากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตลอดจนเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมเป้าหมาย และวิสาหกิจชุมชน
          กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตระหนักและให้ความสำคัญการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการไทย ด้วยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ หรือ MSTQ เนื่องจากเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหา ช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมได้จริง ซึ่งการเปิดชี้แจงแนวทางการดำเนินงานครั้งนี้ เน้นให้เกิดความเข้าใจของบุคคลากรในหน่วยงาน กระตุ้นให้เกิดการปรับบทบาทไปสู่การดำเนินงานแนวทางใหม่ตอบโจทย์ความต้องการสังคม ชุมชน และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการผลักดันงานสำคัญไปพร้อมกับการขับเคลื่อนองค์กรให้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้ง การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องด้วย