ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ปภ.จัดประชุมร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2561 พิจารณาร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" มุ่งเน้น 7 มาตรการหลัก พร้อมประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุ ทางถนนในระดับอำเภอ รวมถึงลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนนำกลไก "ประชารัฐ" สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
          พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญ โดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูง มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม – 26 ธันวาคม 2561 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 โดยมุ่งเน้น 7 มาตรการหลัก ได้แก่ 1.มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน 2.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม 3.มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4.มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 5.มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ 6.มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 7.มาตรการเน้นหนัก เข้มงวดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ให้เหลือน้อยที่สุด
          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนคนที่หนึ่ง เปิดเผยว่า ศปถ.ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยยึดการดำเนินงานตามกรอบแนวทางทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554 – 2563 พร้อมนำสถิติจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังมาประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ รวมถึงให้ความสำคัญกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนน ครอบคลุม ทั้งคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการนำกลไก "ประชารัฐ" เป็นแนวทางสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมาตรฐานการสัญจรของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
          นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า ศปถ.จะได้นำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของที่ประชุมฯ ไปปรับปรุงร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ