ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

วว.ร่วมงาน STS Forum 2018 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

          นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรมและรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและคณะนักวิจัย ร่วมงาน STS Forum 2018 หรือ Science and Technology in Society Forum The 15th Annual Meeting 2018 ณ Kyoto International Conference Centre (ICC Kyoto) เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6-9 เดือนตุลาคม 2561
          โอกาสนี้ นายวิรัช จันทรา ได้เข้าร่วมประชุม Research Institute Leaders (RIL) ครั้งที่ 7 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำของหน่วยงานวิจัยระดับนานาชาติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ และร่วมอภิปรายในหัวข้อ Science Interacting with society : Tasks for national research institutes โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานวิจัยทั่วโลกถึง 23 คน จาก 13 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สวีเดน สิงคโปร์ ฝรั่งเศส เยอรมนี เกาหลีใต้ และประเทศไทย เป็นต้น
          นอกจากนี้ นายวิรัช จันทรา รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ วว. ร่วมประชุม New Engineering Technology พร้อมทั้งร่วมบรรยายในหัวข้อ Medical Device Industry and Quality Infrastructure ซึ่งมีผู้แทนจาก 6 ประเทศ ร่วมบรรยาย ได้แก่ ผู้แทนจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนและอภิปรายร่วมกันด้าน New Engineering Technology โดยนานาประเทศต่างแสดงความเห็นและให้ความสำคัญกับ New Engineering Technology ด้านพลังงานทดแทน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และเทคโนโลยีสารสนเทศ