ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ภาพข่าว: รองปลัดกษ.ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งน้ำเค็ม จ.นครปฐม

          วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการแทนรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งน้ำเค็มในบริเวณตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลหนองปากโลง และตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานคร
          ทั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาการแก้ไขปัญหาและการลงพื้นที่เพื่อสำรวจ รวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ 
          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่วมกันให้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และรายงานผลให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป