ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

OTOP นวัตวิถี ย้อนอดีต 3 วัฒนธรรม ดินแดนเมืองท่าเหนือ

          ยิ่งใหญ่อลังการครั้งแรกในจังหวัดและภูมิภาคนี้ อุตรดิตถ์ จัดเต็ม!!! "OTOP นวัตวิถี "ย้อนอดีต 3 วัฒนธรรม ดินแดนเมืองท่าเหนือ" ยกขบวนสุดยอด 28 ชุมชน OTOP นวัตวิถีของอุตรดิตถ์ถ่ายทอดวัฒนธรรมล้านนา ล้านช้าง และไทยกลางที่รวมกันเป็นหนึ่ง
          นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน "OTOP นวัตวิถี "ย้อนอดีต 3 วัฒนธรรม ดินแดนเมืองท่าเหนือ" ว่า นโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) และกรอบแนวคิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) เป็นกลไกขับเคลื่อนในการทางาน เพื่อมุ่งเน้นให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โฟกัสไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นเป้าหมายสำคัญ จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนจากการขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชนเพียงด้านเดียว สู่การเพิ่มชองทางสร้างรายได้ตามความต้องการ โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้
          "จังหวัดอุตรดิตถ์ขานรับและนำนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ จากการที่อุตรดิตถ์เมืองท่าเหนือ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น เป็นดินแดน 3 วัฒนธรรม คือ ล้านนา ล้านช้าง และไทยกลาง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม และใช้จ่ายในหมู่บ้าน ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งล้วนเป็นชุมชนที่มีศักยภาพ มีความโดดเด่นในลักษณะที่แตกต่างกันรวมทั้งสิ้น 28 หมู่บ้าน ซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนครบแล้วทุกหมู่บ้านการจัดงาน "OTOP นวัตวิถี "ย้อนอดีต 3 วัฒนธรรม ดินแดนเมืองท่าเหนือ" จะเป็นการนำเสนอศักยภาพที่ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการขับเคลื่อน ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งสำคัญที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของการจัดงานในระดับจังหวัด" นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อุตรดิตถ์ กล่าว
          สำหรับรายละเอียดการจัดงาน จะเป็นการจัดแสดง OTOP นวัตวิถี ที่ย้อนอดีตเชื่องโยง 3 วัฒนธรรมอันได้แก่ล้านนา ล้านช้าง และไทยกลางได้อย่างกลมกลืนลงตัวในความเป็นอุตรดิตถ์ โดยชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 28 หมู่บ้าน นอกจากนั้นในงานยังจะได้พบกับการออกร้านของผู้ผลิตจากชุมชน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ในหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน OTOP ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ, เครือข่ายกิจกรรมภาคีของจังหวัดอุตรดิตถ์ มากกว่า 100 คูหา บนพื้นที่มากถึง 2,500 ตารางเมตร ในโดมติดแอร์ ซึ่งจะเป็นการจัดงานแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งแรกของจังหวัดและภูมิภาคนี้
          นอกจากการจัดแสดงสินค้าแล้ว ยังจะได้รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดร้องเพลงเยาวชนลูกทุ่ง การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังมากมาย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมกันนี้ยังจะได้ลิ้มชิมรสอาหารพื้นบ้านหลากหลายรสชาติ ช๊อปสินค้าดีสินค้าเด่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยงานจะจัดระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00น.ถึง 22.00 น. ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก