ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2561 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

          นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลกจะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2561 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2561 ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีรายละเอียดดังนี้
          1) การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2561 เป็นการประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าการธนาคารโลกและผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศจากประเทศสมาชิก 189 ประเทศทั่วโลก โดยนาย Jim Yong Kim ประธานธนาคารโลก และนาง Christine Lagarde กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จะกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวนโยบายผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานของทั้ง 2 องค์กรในอนาคตเพื่อรองรับความท้าทายต่าง ๆ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและการเงินที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยง ภาวะเงินทุนเคลื่อนย้ายที่ผันผวน และสถานการณ์การค้าโลกที่มีแนวโน้มการกีดกันทางการค้าที่สูงขึ้น ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีถ้อยแถลงถึงภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินนโยบายของไทย รวมถึงมุมมองของประเทศไทยต่อบทบาทของทั้ง 2 องค์กรด้วย
          2) การประชุมร่วมของผู้ว่าการประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF-WB Governors Joint Meeting of the South East Asia Voting Group) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้ว่าการของไทยในกลุ่มธนาคารโลก และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ว่าการของไทยในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จะเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินงานและพิจารณามอบหมายแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญในอนาคตของสำนักงานกรรมการบริหารประจำกลุ่มออกเสียงฯ นอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะนำเสนอเรื่องผลกระทบของนโยบายกีดกันทางการค้าต่อประเทศสมาชิกให้ที่ประชุมได้รับทราบ
          3) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 98 (the 98th Development Committee Meeting) เป็นการประชุมระดับผู้ว่าการธนาคารโลก ประกอบด้วย ผู้แทนของผู้ว่าการธนาคารโลกจากกลุ่มออกเสียงของประเทศสมาชิก จำนวน 25 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและก่อให้เกิดการพัฒนาในประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด เพื่อธนาคารโลกจะได้นำแนวนโยบายจากการประชุมไปพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ จะมีการหารือถึงความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อธรรมชาติในการทำงาน โครงการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Project) เทคโนโลยีทางการเงิน และความเสี่ยงด้านหนี้สาธารณะ
          4) การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมหารือโต๊ะกลมกับนาง Christine Lagarde กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนอื่น ๆ เพื่อหารือถึงภาพรวมและความท้าทายของภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาค และมีกำหนดหารือทวิภาคีกับผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินต่างประเทศต่าง ๆ ในช่วงการประชุมประจำปีฯ ระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2561 อีกด้วย

          ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแถลงข่าวผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2561 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบต่อไป

          สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
          โทร 0 2273 9020 ต่อ 3681