ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

เลขาธิการ ส.ป.ก.ประชุมมอบนโยบายและรับฟังการนำเสนอภารกิจของกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

          วันจ้นทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมมอบนโยบายและรับฟังการนำเสนอภารกิจของกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยมี นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นางสมพร ทองทั่ว รองเลขาธิการ mส.ป.ก. พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเจริญชัย พรรณาภพ ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวอุษานันท์ คล้ายซัง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นางดารณี ชนะชนม์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร