ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2561 ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี

          นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers' Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2561 ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนจากสมาชิกเอเปค จำนวน 21 เขตเศรษฐกิจ ประกอบด้วยออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี จีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม รวมทั้งผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมด้วย
          การประชุม APEC FMM ในครั้งนี้ มุ่งเน้นหารือใน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ (1) การเร่งรัดการลงทุนและระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Accelerating Infrastructure Development and Financing) (2) การสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Advancing Financial Inclusion) (3) การผลักดันความร่วมมือด้านภาษีและความโปร่งใส (Fostering International Tax Cooperation and Transparency) และ (4) การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเซบู (Cebu Action Plan) ของสมาชิกเอเปค รวมทั้งหารือถึงสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลก นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคจะมีการหารือภายใต้หัวข้อกลยุทธ์ทางการคลังในยุคดิจิทัล (Public Finance Strategies in the Digital Age) ระหว่างการประชุมดังกล่าวอีกด้วย
          การเข้าร่วมการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในครั้งนี้ นอกจากจะได้มีการหารือในเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังระหว่างสมาชิกเอเปคแล้ว ยังจะเป็นโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยจะได้นำเสนอแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญๆ ของรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค
          ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแถลงข่าวผลการประชุม APEC FMM ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป

          สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
          โทร. (02) 273-9020 ต่อ 3613