ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้วยระบบ E – Testing System มุ่งสู่ Thailand 4.0

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ขานรับนโยบายอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน "พัฒนาทักษะคนทำงานทุกระดับและผู้ประกอบกิจการให้มีผลิตภาพแรงงานสูง สู่ Thailand 4.0" โดยในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ภาคความรู้ (ภาคทฤษฎี) ให้แก่แรงงานแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E - Testing System ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 สาขาอาชีพ รวม 70 คน ได้แก่ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 35 คน (ผ่านการทดสอบฯ 14 คน) และสาขาผู้ประกอบอาหารไทย จำนวน 35 คน (ผ่านการทดสอบฯ 35 คน) ดำเนินการ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โดยผู้ผ่านการทดสอบทั้งหมดจะได้เข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงานภาคปฏิบัติต่อไป และเมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบทุกกระบวนการแล้ว จะได้รับหนังสือรับรองผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การันตีว่าเป็นผู้มีทักษะฝีมือผ่านมาตรฐานที่กำหนด และยังสามารถนำไปยื่นรับรองกับนายจ้างในการรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพนั้น ๆ ได้อีกด้วย