ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ฝนหลวงฯ นำคณะผู้แทนระดับสูงของจอร์แดน ศึกษาดูงานด้านปฏิบัติการฝนหลวง สานต่องานตามศาสตร์พระราชา

          กรมฝนหลวงและการบินเกษตรนำคณะผู้แทนระดับสูงของจอร์แดน ศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างวันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2561 เพื่อสานต่องานตามศาสตร์พระราชาในต่างแดนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นการเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งฝนหลวง" อย่างแท้จริง
          นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้การต้อนรับ H.E. ENG. Hussein El.Monani อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาจอร์แดน (Director-General of JMD) Mr.Dafi Mohammad Mustafa Elryalat รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาจอร์แดน (Deputy Director-General of JMD) และ Mr.Hatem Sabri Hani Al-Halabi นักพยากรณ์อากาศอาวุโส (Senior Weather Forecaster) ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการฝนหลวงในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2561 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการดัดแปรสภาพอากาศ รวมถึงหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติการทำฝนในจอร์แดน ครั้งที่ 2 และเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนโครงการดัดแปรสภาพอากาศ ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตลอดจนศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการฝนหลวง ณ สนามบินนครสวรรค์ และสถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
          สืบเนื่องจากความร่วมมือภายใต้โครงการดัดแปรสภาพอากาศระหว่างไทยและจอร์แดน ซึ่งเริ่มต้นเมื่อปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฝนหลวงในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งของประเทศจอร์แดน ต่อมาในระดับทวิภาคีได้ดำเนินการภายใต้การลงนามบันทึกความเข้าใจ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ซึ่งแผนงานโครงการดังกล่าว ได้เกิดเป็นความร่วมมือผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การฝึกอบรมการสาธิตการทำฝนเทียม การจัดตั้งอุปกรณ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการทำฝนเทียม และการจัดการโครงการดัดแปรสภาพอากาศที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รวมถึงอำนวยความสะดวกด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง 
          นายสุรสีห์ กล่าวว่า สำหรับแนวทางการศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการฝนหลวงในครั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะนำเสนอเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฝนหลวง ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนและการดัดแปรสภาพอากาศ โดยนำเสนอข้อมูลงานวิจัยเพื่อให้ทางจอร์แดนนำไปพัฒนาต่อยอด ตลอดจนการให้บริการด้านการบินและการสื่อสาร อาทิ การศึกษาดูงานสถานีเรดาร์ เครื่องตรวจอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดัดแปรสภาพอากาศในจอร์แดนต่อไป นอกจากนี้ ได้มีการหารือถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศ 
          ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนระดับสูงของจอร์แดนได้ร่วมขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงบริเวณอ่างเก็บน้ำทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี เพื่อศึกษาการปฏิบัติการฝนหลวงในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศ และศึกษาเงื่อนไขการปฏิบัติการตามที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ความร่วมมือและช่วยเหลือแนะนำด้านการปฏิบัติการฝนหลวงแก่ประเทศต่างๆ ในการเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งฝนหลวง" และนับเป็นการสานต่องานตามศาสตร์พระราชาในต่างแดนอย่างต่อเนื่องต่อไป
          ติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ทางเพจ facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หรือทางเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และการรายงานข่าวการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย