ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ผวก. ยืนยันไม่มีนโยบายให้เช่าพื้นที่ กยท.

          การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ไม่มีนโยบายที่จะให้ผู้ใดมาเช่าพื้นที่ของ กยท. ไม่ว่าจะเป็นสวนยาง โรงงานน้ำยางข้น โรงเลื่อยไม้ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของ กยท. เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ ที่ให้ กยท. ใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ในการค้นคว้าวิจัย ส่งเสริมการปลูกยางพารา 
          การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างงานให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อม จึงขอให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง และหากมีสิ่งใดที่ไม่ชัดเจนหรือไม่เข้าใจ ขอให้ติดต่อมายังกองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ของ กยท. โดยตรง เบอร์โทร.0-2433-2222 ต่อ 511-512 E-mail : prraotpr@gmail.com