ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านวัดฟูกใต้

          พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว ชุมชน OTOP นวัตวิถี ชุมชนบ้านวัดฟูกใต้ หมู่ที่ 9 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยมี นายนิคม หอยแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครอง อ.ค่ายบางระจัน (ปลัดอำเภออาวุโส) นายกมล เสวกวิหารี พัฒนาการอำเภอค่ายบางระจัน, นายณรงชัย บุญจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านวัดฟูกใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลโพสังโฆ, นายสันติ ต่วนจำปา
          ผอ.กศน.จังหวัดสิงห์บุรี, นายวรวัส แก้วศรีงาม ผอ.ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี, นายสมคิด ม่วงเทศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และนายวิโรจน์ บุญสยมภู นายก อบต.โพสังโฆ เข้าร่วมงาน โดยตามที่กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการส่งเสริมการดำเนินงาน OTOP ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนส่งเสริมยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดที่หลากหลาย มุ่งปรับตัวสู่การค้าแบบสากลจากแนวคิดวิธีการดำเนินการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนั้น เป็นแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ เป็นการสร้างรายได้เพื่อชุมชน โดยการใช้เสน่ห์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ เกิดการปรับปรุงเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดีทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน และใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน รายได้กระจายอยู่ในชุมชนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน ที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ ไม่ทิ้งรากฐานออกไปหางานที่อื่น และสามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง