ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

ไทย-เวียดนาม’ ร่วมหารือทวิภาคี สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างสองประเทศ

          นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือทวิภาคีร่วมกับ ดร. เลอ กวัก แซวน (Dr. Le Quoc Doanh) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายหลังการเข้าร่วมประชุม รัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 (ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry: 40th AMAF) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
          การหารือดังกล่าว สามารถสรุปสาระสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ 1) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ฝ่ายเวียดนามจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจฯ (ฉบับแก้ไข) ให้ฝ่ายไทยทราบอย่างเป็นทางการในโอกาสแรก เพื่อให้มีความลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ในโอกาสต่อไป 2) ฝ่ายไทยได้เสนอให้ฝ่ายเวียดนามพิจารณาจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร และอำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน และ 3) ความร่วมมือด้านยางพารา ทั้งไทยและเวียดนามต่างก็เป็นผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลก ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีความร่วมมือในด้านนี้ให้มากยิ่งขึ้น อาทิ ความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างเสถียรภาพของราคายางและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร