ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

เลขาธิการส.ป.ก.ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ ๙)

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก.พร้อมด้วย นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นางสมพร ทองทั่ว รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเจริญชัย พรรณาภพ ผู้ตรวจราชการกรม และผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ส.ป.ก. ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต ครบ ๒ ปี (วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑) ณ บริเวณมุขกลาง อาคารสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในด้านงานพัฒนา ได้สร้างประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ก่อให้เกิดคุณูประโยชน์ต่อประเทศชาติและพสกนิกรจวบจนถึงปัจจุบัน