ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กรมส่งเสริมฯ ปั้นผู้นำถ่ายทอดความรู้ป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง

          กรมส่งเสริมการเกษตร ปั้นผู้นำถ่ายทอดความรู้ป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง เตรียมกระจายความรู้สู่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่
          นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้ในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เวียดนาม และกัมพูชา เกิดการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus ซึ่งมีพื้นที่ระบาดอยู่ใกล้ชายแดนไทยจึงมีโอกาสเสี่ยงที่โรคนี้จะแพร่ระบาดเข้ามา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตระหนักถึงวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทย จึงได้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด มิให้แพร่เข้ามาในประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรในพื้นทีได้ร่วมกันสำรวจแปลงปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังการระบาดพร้อมทั้งให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเร่งด่วน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดการอบรมหลักสูตรการสำรวจและเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
          การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสำรวจและเฝ้าระวังโรคใบด่าง เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสำรวจและเฝ้าระวังพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง แก่เกษตรกรต่อไป โดยมีนักวิชาการจากกรมวิชาการเกษตรมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรคใบด่างมันสำปะหลัง เช่น ที่มาและความสำคัญของโรค การแพร่ระบาด แมลงหวี่ขาวพาหะนำโรค การตรวจวินิจฉัยโรค เทคนิควิธีการสำรวจโรคตามมาตรฐานสากล แนวทางและมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคใบด่าง มันสำปะหลังในประเทศไทย รวมถึงสถานการณ์กรณีต้องใช้มาตรการทางกฎหมายด้วย
          ทั้งนี้ หากเกษตรกรพบต้นมันสำปะหลังแสดงอาการใบด่างเหลือง ใบเสียรูปทรง และมีขนาดเล็กลง ยอดที่แตกใหม่ด่างเหลือง ลำต้นแคระแกรน ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน เพื่อเข้าสำรวจต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการดังกล่าวทันที