ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

เลขาธิการ ส.ป.ก.มอบนโยบาย แก่ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส.ป.ก. ผ่านระบบ Conference

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบทางไกลออนไลน์(Conference) ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ และห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ถนนราชดำนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
          โดย เลขาธิการ ส.ป.ก.ได้กล่าวถึงความสำคัญในเรื่องภารกิจงาน คือ
          1. ความสำคัญการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
          2. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ในเรื่องการจัดที่ดินทำกินแก่เกษตรกรตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
          3. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก.และแผนปฏิบัติการ ส.ป.ก.ปี งบประมาณ 2562

          โดย เลขาธิการส.ป .ก.ได้เน้นการทำงานที่สุจริต โปร่งใส รวดเร็ว สร้างเครือข่ายพันธมิตร มุ่งเป้าให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เป็นนักพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และมีความต่อเนื่อง รู้จักจำแนกความสำคัญงานด่วน โดยดำเนินการอย่างเร่งด่วนและดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ให้ส.ป.ก.จังหวัด ได้แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรให้ลุล่วงเป็นผลสำเร็จ หากมีเรื่องเร่งด่วนที่จะขอคำแนะนำและการสนับสนุนใดๆกับเลขาธิการ ส.ป.ก. ขอให้ติดต่อผมได้ รวมถึงประสานงานอย่างใกล้ชิดและเข้มแข็งกับหน่วยงานบูรณาการ อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.) ด้วย