ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2562

          นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2562
          ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะกรรมการในการติดตาม ขับเคลื่อน และเร่งรัด รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
          เป็นประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ พื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วย องคมนตรีอีก 3 ท่าน เป็นรองประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนฯ ได้แก่ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ พื้นที่ภาคกลาง นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ พื้นที่ภาคใต้ โดยมีคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ และเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ในการติดตาม ขับเคลื่อน เร่งรัดและบูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเพื่อดำเนินการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          โอกาสนี้ วันอังคารที่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วย องคมนตรี ทั้ง 3 ท่านในฐานะรองประธานฯ และผู้บริหารจากหน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อรับทราบถึงการเตรียมความพร้อมและการขอความอนุเคราะห์กรมที่ดินในการสำรวจรังวัดที่ดินที่จะดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรับทราบ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นรองประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและรับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ สรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 78 โครงการ รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับพื้นที่ทั้งสี่ภาค และ การประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาการติดตามและขับเคลื่อนโครงการที่ติดปัญหา การตรวจสอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
          การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ผ่านมา โดยสำนักงาน กปร. ร่วมกับกรมชลประทาน ในการตรวจสอบข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พบว่ามีโครงการฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 78 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำ โดยแบ่งเป็นโครงการที่พระราชทานพระราชดำริโดยตรง จำนวน 22 โครงการ และโครงการที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ฎีกา) จำนวน 56 โครงการ ซึ่งจากการติดตามของคณะอนุกรรมการทั้งสี่ภาคตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 เมษายน ถึง 12 ตุลาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 28 ครั้ง ในพื้นที่ 37 จังหวัด พบว่าปัญหา
          ส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ได้เนื่องจากติดปัญหาสภาพพื้นที่ ตลอดจนการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งคณะอนุกรรมการติดตามฯ ได้ทำความเข้าใจและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องตลอดจนทำความเข้าใจกับประชาชนในประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนทำให้สามารถขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปได้โดยขณะนี้ได้สนับสนุนงบประมาณไปแล้ว จำนวน 31 โครงการ เป็นงบประมาณจาก กปร. จำนวน 28 โครงการ งบประมาณจากกรมชลประทาน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณกลุ่มจังหวัด จำนวน 1 โครงการ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2562 และปีงบประมาณ 2563 จำนวน 37 โครงการ นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ติดปัญหาด้านต่าง ๆ ที่จะต้องขับเคลื่อนอีก 10 โครงการ ประกอบด้วย ภาคเหนือ 4 โครงการ ภาคใต้ 4 โครงการ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงรวม 2 โครงการ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อจะได้ขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์กับราษฎรต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาตรวจสอบข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพิ่มเติม เพื่อให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไป