ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

          นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะแถลงข่าวขอบคุณที่ประชาชนให้การสนับสนุนพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 วงเงิน 15,000 ล้านบาท ซึ่งเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 และได้จำหน่ายเกือบครบวงเงินที่กำหนดแล้ว 
          ทั้งนี้ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาออกจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์เพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์โปรดติดตามข่าวการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์วงเงินเพิ่มเติมได้จากกระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)