ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

เชิญร่วมการฝึกอบรม Six Sigma Green Belt Training รุ่น 19

          สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม Six Sigma Green Belt Training (Operation Process) รุ่น 19 ในระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยแนวทาง Six Sigma ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการทางด้านธุรกิจได้เป็นอย่างดี ด้วยการประยุกต์ใช้สถิติชั้นสูง ที่มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน
          Six Sigma ถือเป็นนวัตกรรมของการบริหารองค์กรในยุคใหม่ โดยหลักสูตร Green Belt Training นี้ เป็นหลักสูตรขั้นแรกในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ให้เริ่มมีความเชี่ยวชาญในแนวทางดังกล่าว ก่อนที่จะต่อยอดสู่ขั้นต่อไป และเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวทางไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริงผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกรณีศึกษา ดำเนินการฝึกอบรมโดย คุณวชิรพงษ์ สาลีสิงห์ วิทยากรที่ปรึกษาด้าน Six Sigma จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
          สามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ https://www.ftpi.or.th/event/24314 โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 458 (นันทนา) หรือ E-mail nuntana@ftpi.or.th