ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

เพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ให้สถานประกอบกิจการ SME

          นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงานและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สถานประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP/ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบกิจการ SME ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 – 200 คนจำนวน 1 แห่ง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP จำนวน 2 แห่ง ซึ่งขณะนี้สถาบันฯ ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนสถานประกอบกิจการ และกลุ่ม OTOP เข้าร่วมโครงการฯ โดยสถานประกอบกิจการ และกลุ่ม OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะมีทีมที่ปรึกษาเข้าให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ครั้ง เพื่อศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อประเมินปัญหาที่พบตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อกำหนดวิธีการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
          นางธัญมน กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานฯ ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 12 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับพนักงานและผู้ประกอบกิจการให้มีความรู้และทักษะ โดยเน้นความรู้ให้กับพนักงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และองค์ความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยเฉพาะระบบการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามแนวทาง STEM Workforce พัฒนาทักษะและยกระดับความสามารถในการทำงานของพนักงานให้มีมาตรฐาน และมีความหลากหลาย (Multi Skill Development) สามารถปฏิบัติงานได้มากกว่า 1 ประเภท พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมงานและสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ เพื่อลดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และนำแนวทางวิธีปฏิบัติในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการเป็นต้นแบบในสายการผลิตอื่นต่อไป ทั้งนี้ หากนายจ้างหรือสถานประกอบกิจการ SME สนใจเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7539 9297