ข่าวประชาสัมพันธ์ราชการ

กรมชลฯ เตรียมจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน จังหวัดสระแก้ว

          นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 4 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ในวันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-12.00 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
          โดยวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลสรุปข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการและผลการศึกษาด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหารือและรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นผลการศึกษาของโครงการ ซึ่งจะนำไปพิจารณาประกอบในการปรับปรุงรายงานการศึกษาของโครงการให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
          โดยสามารถสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน โทร.02-241 442 หรือ โครงการชลประทานสระแก้ว โทร.037-261 667-8